Module 2 Laban Bewegingsanalyse

Op 6 zaterdagen in 2014 en 2015:
6 december 2014, 17 januari 2015, 21 februari, 14 maart, 28 maart, 18 april 2015.
10.00 tot 16.30 uur in Amsterdam

voor
Professionals die als therapeut, begeleider, trainer, coach of docent werken met beweging, dans, spel en/of drama en hun competenties willen verdiepen en uitbreiden. Ook studerenden aan bachelor en HBO master opleidingen psychomotorische therapie en creatieve therapie dans, beweging of drama, evenals WO Bewegingswetenschappen kunnen deelnemen aan deze module indien ze ook ook in de praktijk werkzaam zijn of stage lopen.

doelstelling
Je leert zicht te krijgen op het verband tussen de verschillende categorieën onderling, en tussen de verschillende bewegingsgegevens.
Observatie-, notatie- en analysevaardigheden worden verruimd en vergroot.
Inzicht in beweging wordt verdiept.

Je leert naar aanleiding van observatie en analyse hierbij aan te sluiten door middel van het ontwerpen van werkvormen op basis van beweging en dans, binnen jouw eigen vakdiscipline. Je leert een opzet maken van een beknopt plan van aanpak of behandelplan voor een eigen leerling/groep of client naar aanleiding van een bewegingsprofiel.

Aanvullende voorwaarde voor deelname aan deze vervolgmodule is het met goed gevolg hebben afgesloten van de eerste module Laban Bewegingsanalyse. Ofwel op een andere manier de basis van de Laban Bewegingsanalyse hebben verworven. Hierover is overleg met de docente vereist.

inhoud
Er wordt praktisch gewerkt met de bewegingsgegevens en –thema’s. De categorie Shape komt aan de orde evenals combinaties van diverse bewegingsgegevens. Door middel van video-observatie wordt de vaardigheid in observatie en analyse toegespitst en uitgebreid.

In de theoretische delen wordt ingegaan op de notatie van de observatie, de interpretatie van de analyse en het opzetten van een plan van aanpak.

De deelnemers krijgen opdrachten om zelf specifiek bewegingsmateriaal in te brengen en aan te bieden aan anderen.

werkwijze
Tijdens de lesdagen wordt gewerkt vanuit bewegingsopdrachten, individueel, in duo’s en in kleine groepen. Er wordt geoefend met alle bewegingsgegevens in diverse combinaties.  Deze zijn ook uitgangspunt voor het improviseren en voor korte presentaties. Met behulp van een breed scala aan observatieopdrachten wordt beweging geanalyseerd. Aan de hand van mondelinge en schriftelijke informatie worden bewegingsgegevens besproken.

Zelfstudietaken worden per lesdag opgegeven en betreffen leesopdrachten, observatie/analyse-opdrachten en het oefenen met bewegingsgegevens. De bevindingen hiervan worden gepresenteerd en besproken in de volgende lesdag. Ter afsluiting van de module worden schriftelijke werkstukken gemaakt.

literatuur
Readers over Laban Bewegingsanalyse (als module 1) , Codingsheets, Artikelen.

beoordelingswijze
De docent beoordeelt de verwerking van de lesstof tijdens de lesdagen en de schriftelijke eindtoets: een beknopt behandelplan of plan van aanpak voor een eigen client of deelnemer, naar aanleiding van een door de student gemaakt bewegingsprofiel, alsmede een volledig uitgevoerde observatie van een door de docent ingebrachte bewegingssituatie.

studiepunten en studielast
3 EC = 34 contacturen, literatuurstudie 20 uur, thuisopdrachten 30 uur

docent
Wieneke van Breukelen, docent Laban bewegingsanalyse, docent Dans en Methodiek aan de opleiding beweging, Dans en Spel in begeleiding en hulpverlening. Voorheen werkte zij ruim 30 jaar aan de Fontys Dansacademie. Tevens leerplanontwikkelaar. Zij geeft ook lichaamsgerichte trainingen in eigen beheer. Is ± 20 jaar docent Laban Bewegingsanalyse geweest aan de VO Bewegingsexpressie-therapie en was onder meer werkzaam in de gehandicaptenzorg. Opleidingen: HBO Lichamelijke Oefening 1974, HBO Docent Dans 1980, Certified Movement Analyst 1987.

praktische informatie
De lesdagen zijn op zaterdag en vinden plaats in Amsterdam. De exacte plaats wordt later bekend gemaakt. De lesdagen beginnen om 10.00 uur en eindigen om 16.30 uur.

In alle lessen wordt praktisch gewerkt met beweging. Neem daarom hiervoor geschikte, gemakkelijk zittende kleding mee.

Voor koffie, thee  en soep wordt gezorgd.

Als je de module volledig volgt en met voldoende resultaat hebt afgesloten ontvang je een certificaat.

Er wordt een aanvraag ingediend voor accreditatie door de Stichting Registratie Vaktherapeutische Beroepen (SRVB) als na- en bijscholing voor de vaktherapeutische beroepen.

Inschrijving, prijzen, betaling en bevestiging voor de modulen
Voor de module kun je je aanmelden via email : info@bewegingdansspel.nl  onder vermelding: laban 2014-2015. Je ontvangt een inschrijfformulier. Na terugsturen van dit ingevulde formulier ontvang je een bevestiging van inschrijving. Nadat zich het minimum aantal deelnemers heeft ingeschreven ontvang je nogmaals een bevestiging.
Deelnemersprijs module 2: € 550

Inbegrepen zijn het materiaal dat tijdens de module wordt uitgedeeld, diensten (mailbegeleiding bij opdrachten buiten de lesdagen), en koffie, thee en soep.

Het aantal deelnemers dat kan meedoen aan de module is beperkt. Inschrijving gebeurt in volgorde van ontvangst. Als er geen plaats meer zou zijn, krijg je hierover zo snel mogelijk per e-mail bericht. Als twee weken voor de start van de module zou blijken dat zich onvoldoende deelnemers hebben ingeschreven, wordt de module geannuleerd. Schrijf je daarom tijdig in. Als we een module moeten annuleren, ontvang je hiervan per e-mail bericht, uiterlijk 10 dagen voor aanvang van de betreffende  module en krijg je onmiddelijk het betaalde bedrag terug. Bij voldoende inschrijving ontvang je hiervan een bevestiging.

Maak na ontvangst van bevestiging van de inschrijving , doch uiterlijk 2 maanden voor de start van de module,  de deelnemersbijdrage over op rekening no: NL19TRIO0254713742 ovv Stichting Beweging, Dans en Spel, Amsterdam. Onder vermelding van ‘laban module 2  2014-2015’.

Bij annulering door de cursist vanaf 2 maanden voor het begin van de cursus vindt er 75% restitutie plaats van het cursusbedrag.
Bij annulering vanaf 1 maand voor het begin van de cursus vindt er 50% restitutie plaats van het cursusbedrag.
Bij annulering vanaf 2 weken voor het begin van de cursus vindt er 25% restitutie plaats van het cursusbedrag.
Vanaf het begin van de cursus wordt er geen restitutie meer verleend.